Конкурси и търгове

2021

 • 17.11.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 • 12.11.2021 г.

Заповед за търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 22.10.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 08.10.2021 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане маркиране, сортиментиране, проектиране на предстояща за изграждане горска ифраструктура и изготвяне на съпровождаща дейността документация за насаждения, предвидени за сеч през 2022 в горски територии, собственост на Община Перник

 • 30.09.2021 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед за изменение и допълнение

Протокол комисия класиране на участниците 2127

Заповед класиране обект 2127

 • 24.09.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 16.09.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 30.08.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 • 10.08.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Мещица

 • 9.08.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 22.07.2021 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина по реда на чл. 15÷ 24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 • 01.07.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 25.06.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 03.06.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 •  03.06.2021 г.
 • 31.05.2021 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 27.05.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 • 17.05.2021 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

 • 23.04.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 19.04.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 16.04.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 17.03.2021 г.

Заповед за провеждане търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

 • 24.02.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 23.02.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 19.01.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 13.01.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 •  08.01.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2020

 •  31.12.2020 г.

Заповед за класиране на купувач на стояща дървесина на корен в Обект № 2024

 • 23.12.2020 г.

Договор за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2023

Протокол от заседание на комисия за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2023

 • 16.12.2020 г.

Заповед № 1768 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 10.12.2020 г. 

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обект № 2024

 • 08.12.2020 г.

Заповед за прекратяване на процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за обект 2024, включващ подотдел- 103-б в землището на гр.Перник,обявена със заповед № 145/19.11.2020 г.

 • 19.11.2020 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обекти №2023 и №2024

 • 10.11.2020 г.

Заповед №1578 за провеждане на търг с явно наддаване на отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 04.11.2020 г.

Заповед №1545 за провеждане на търг с явно наддаване на отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 30.10.2020 г.
 • 28.10.2020 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 14.10.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 09.10.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 25.09. 2020 г.

Заповед за отмяна на Т.1 и Т.2 от Заповед №1268/14.09.2020 г.

 • 24.09.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общиска собственост

 • 23.09.2020 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

 • 14.09.2020 г.

Заповед за провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – автомобили

Заповед-за-провеждане-на-търг-с-явно-наддаване-за-продажба-на-недвижими-имоти-–-частна-общинска-собственост

 • 17.08.2020 г.

ЗАПОВЕД № 1140 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23 и гл. 9 от Наредба № 8 за общинското имущество на територията на Община Перник и решения с № 202/ 02.07.2020 г. и № 208/ 02.07.2020 г., на Общински съвет – Перник

 • 09.07.2020 г.

Препис от протокол № 4 за резултатите от провеждането на конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел по служебно правоотношение в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при община Перник

 • 06.07.2020 г.

Препис-извлечение от протокол № 3 от 06.07.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при Община Перник

 • 03.07.2020 г.
 
 • 02.07.2020 г.

Система за определяне на резултатите от Комисия за реда за провеждане на конкурсна процедура за държавен служител за заемане на незаета длъжност „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ в Община Перник

 • 19.06.2020 г.

Заповед № 863 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед № 821 от 12.06.2020 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Препис-извлечение от Протокол № 1 от 17.06.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“

 • 09.03.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 28.02.2020 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед класиране обект 2021

Заповед класиране обект 2022

Протокол комисия класиране

Договор обект 2021

Договор обект 2022

 • 24.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 20.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост:

 

Конкурси и търгове - Архив