НП ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

Заповед

Кампания 2020

Информация

Необходими документи за кандидатстване по Компонент 1

1. Искане на писмо за подкрепа К1

2. Заявление-физ. лице-К1

3. Заявление-физ. лице-К1

3а. Заявление-юрид. лице-К1

4. Декларация-физ.лице-К1

4а. Декларация-юрид.лице-К1

5. КСС-К1

Необходими документи за кандидатстване по Компонент 2 

1. Искане на писмо за подкрепа К2

2. Заявление К2

3. Декларация-физ.лице-К2

НП ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА

Информация

НП Предоставяне на грижи в домашна среда 2020 г.

Заявление

Приложение 3

НП ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ 2020

Програма -АСП 2020 – Топъл обяд

 

 

 

Заявление

Нормативни документи

Образци на документи

Присъдена издръжка

СЕМЕЕН КОДЕКС

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135637484

 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА

 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135737406

Сектор “Здравеопазване” планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата. Работи в партньорство с държавните и неправителствени организации по проблемите на превенция и промоция на здравето на населението, като приоритет са децата и подрастващите. Здравната политика е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическото здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот

На територията та община Перник осъществяват дейност две детски ясли “Здравец” и “Мечо Пух” с капацитет брой деца 130.
– Здравни кабинети в детските заведения и училища
В Целодневните детски градини и Обединени детски заведения, както в общинските и държавни училища здравеопазването е организирано в 47 здравни кабинети, разпределени както следва:
– Училищно здравеопазване – общински и държавни училища – 19 кабинета
– Детско здравеопазване – ОДЗ и ЦДГ – 27 кабинета
– Помощно училище – 1 кабинет.
– Общият брой на медицинските специалисти, работещи в детско и ученическо здравеопазване е 75души.

В здравните кабинети се осъществяват дейности по промоция на здравето на децата и учениците, осъществява се и медицинско обслужване при спешни състояния до пристигане на екипите на спешна медицинска помощ. Провежда се профилактична дейност за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училища.

Здравното образование , физическото развитие и физическата дееспособност на децата и подрастващите са приоритет в работата на медицинския специалист. Възпитанието и утвърждаване на здравословен начин на живот и здравословно хранене са в основата на всяка дейност на специалистите от здравните кабинети.
Здравните кабинети в училищно и детско здравеопазване са създадени на основание чл. 26 от Закона за здравето и функционират на базата на Наредба № 3 от 27.04.2000 г.

Нормативни документи, приложими за Сектор Здравеопазване са:

Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Закон за закрила на дедето Закон за здравето Наредба № 3 от 27.04.2000г. за организацията на здравните кабнети в училищата и детските заведения

Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения

Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за безопасност и качество на храните, предлагани в детските заведения и училища

Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и млечни кухни

Технолог по хранене
За подпомагане на по-доброто обгрижване на децата в детските заведения, с посока правилно формиране на културата на хранене и здравето на децата, освен ангажимента на медицинските специалисти в Община Перник е назначен и технолог по хранене, който изготвя седмично меню, отговарящо на съответна възрастова група и съобразено с утвърден Рецептурник за здравословно хранене и НАССР система.
Технологът контролира спазването на технологията за приготвяне на храната. В работата си той съблюдава и спазва стриктно утвърдената нормативна уредба, а именно:

Наредба №2 за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни Наредба

№6 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения

Наредба №9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните Наредба

№23 от 19 юли 2005 за физиологичните норми за хранене на населението

Здравен медиатор
Работата в отдела се подпомага от здравен медиатор. Той е връзката с уязвимите етнически групи и община Перник. Основна дейност е осъществяване интеграционната политика на ромското население.
Здравният медиатор е връзката на ромската общност с държавните институции. В работата си той запознава и формулира проблемите на гражданите, които го търсят за съдействие . Важен момент от работата на здравния медиатор са посещенията на терен в кварталите със ситуирано ромско население.
– Посредничи в процеса на достъп до здравни услуги.
– Оказва помощ на нуждаещите се при комуникация със здравноосигурителната каса.
– Съдейства при изготвяне и получаване на необходимата документация от различни институции.
– Информира и разяснява правата и задълженията на пациента
– Посредничи в работата между ромското население и Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Перник
– Спомага за здравното образоване и създаване на здравни навици на ромското население, чрез организирани срещи и беседи.
– Организира профилактична дейност.

Контакти:

      Име   Телефон / Е-mail     Длъжност
   
Марианна Борисова Асенова076 684224 / 0885 939349 m.assenova@pernik.bgНачалник отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“
Милка Иванова Николова076 684238 / 0888898975

 

m.ivanova@pernik.bg

Главен експерт „Здравеопазване“

 

„Финансово подпомагане на изследвания и процедури на хора с репродуктивни проблеми”

Здравко Огнянов Аргиров076 684238 / 0899 932923

 

zdravkoargirov@abv.bg

Здравен медиатор
Татяна Григорова Димитрова- Кирилова076 684215 / 0884 458 770 / tanqdk@abv.bgТехнолог по хранене

 

 

Заявление и декларация за ползвано общинско жилище

Заявление и декларация за установяване на жилищни нужди – картотекиране

НРУУРОЖ

Окончателен списък  на граждани, подали заявления и включени в картотека, с установени жилищни нужди, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем, през 2023 г. в Община Перник – 26.01.2023 г.

Окончателен списък за настаняване 2023г.

Проект на  списък на граждани, подали заявления и включени в картотека, с установени жилищни нужди, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем, през 2023 г. в Община Перник – 11.01.2023 г.

Проект на списък за настаняване 2023г.

Окончателни списъци за картотека и отказ от картотекиране за общински жилища – 04.01.2023 г.

Окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани, подали заявления и декларации за настаняване в общински жилища за отдаване под наем, в община Перник за 2022 година

Окончателен списък на граждани, подали молби и декларации за картотекиране като крайно нуждаещи се за настаняване в общински жилища, за отдаване под наем, на които е отказана картотека за 2022 год.

Актуализирани списъци с картотека и отказ от картотека за социалните жилища в кв. Тева – 16.12.2022 г.

Окончателен списък на картотека 2022г

Окончателен списък – отказ от картотека 2022г.

„Жилищна политика“ на отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ към дирекция „Хуманитарни дейности“ е да организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на Община Перник, включително производствата по картотекиране, изготвяне на списъци и настаняване, както и прекратяване на наемни отношения с некоректни наематели.

Дейността в сектор „Жилищна политика“ е регламентирана в Закона за общинската собственост /ЗОС/ и Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища /НРУУРОЖ/, приeта с Решение № 1147 от 23.07.2015 г. от Общински съвет гр. Перник, изм. и доп. с Решение № 468/29.10.2019г. на ПАС и изменение и допълнение с решение № 293 от 25.09.2020 от ОбС – Перник са свързани с настаняването в общински жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди.


Необходими документи за кандидатстване за общинско жилище:

 1. Заявление до Кмета на Община Перник по образец;
 2. Декларация по образец /получава се в деловодството на Община Перник/;
 3. Служебни бележки, удостоверяващи доходите на семейството за последните 12 месеца, преди подаване на Заявлението, от трудово или служебно правоотношение, пенсия и обезщетения , а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации. В случай на безработица- служебна бележка  от Дирекция „Бюро по труда“ – Перник – за регистрация като безработен или копие на Трудова книжка доказващи безработица на лицето за последните 12 месеца, преди подаване на Заявлението.(за всички лица  в трудоспособна възраст)
 4. Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на община Перник, а при необходимост и от други населени места за всеки един кандидатстващ член на семейството / домакинството. (за срок от 10 години преди датата на подаване на Заявлението);
 5. Договор за наем /в случаите, когато жилището се обитава при условията на свободно договаряне/;
 6. Настанителна заповед /в случаите, когато жилището е държавно, общинско или ведомствено/;
 7. Медицински документи от ТЕЛК или ЛКК /в случаите, когато е налице член от семейството с ТНР/;
 8. Копие от съдебно решение за развод, ако има такова;
 9. Служебни бележки за платени: наем, ток, вода и топлоенергия /в случаите, когато обитаваното жилище е държавно, общинско или ведомствено/;
 10. Квитанция за платена такса;
 11. При необходимост се изискват и други документи.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване за картотекиране и настаняване в общинско жилище е от 01-ви Януари до 31-ви Октомври за всяка календарна година.

 

Включените в картотеката лица са длъжни:

 1. да подават декларация по чл. 6 от НРУУРОЖ, ежегодно от 1-ви Септември до 31-ви Октомври;
 2. при промяна на обстоятелствата по чл. 5 да уведомят в едномесечен срок писмено общинска администрация чрез попълване на нова декларация, придружена с необходимите документи;

Срокът за подаване на документи за ползвано общинско жилище е от 1-ви Януари до 31-ви Март за всяка календарна година.

Съгласно чл.10, ал. 1 от НРУУРОЖ, няколко пъти годишно се провеждат заседания на Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Перник, която:

 • Разглежда внесените документи за кандидатстване за включване в картотека;
 • Утвърждава окончателния списък за картотека;
 • Утвърждава окончателния списък на граждани с установени жилищни нужди, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем;
 • Разглеждане на заявления и жалби от наематели и граждани.

     Име

  Телефон / Е-mail

       Длъжност

   

Николай Николаев Добрев

   Началник отдел – ЗССЖП

Гергана Илинчева Стоянова

076 684241
0888503768 

Главен експерт

„Жилищна политика”