Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Спорт и младежки дейности

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА /КСМП/

Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени и неформални младежки организации и институции работещи със и за младите хора, с равни права и възможности за участие.
КСМП е един от първите създадени консултативни съвети в страната, който и до ден днешен представлява успешна практика на взаимодействие между публичните институции, обществените организации и младежките структури.
Младежкият сектор в община Перник е съставен от разнородни по дейност организации – ученически, студентски, неправителствени, доброволчески, организации, занимаващи се с превенция, здравеопазване, образование, социални дейности, спорт, култура и др. Всички те имат различен профил на дейност, но една обща цел – развитие на капацитета на младите хора в Перник и подобряване на обстановката за развитието и реализацията им.
Членовете на КСМП освен, че активно работят в посока информираност и консултации, касаещи проблемите на младите хора в общината, консултират Кмета при формирането и провеждането на общинската политика за младежта и участват в изготвянето на Общинския годишен план за младежта.
Пряката връзка между институциите и младежките организации, е младежкият медиатор, който се избира сред кръга представители на неправителствените и неформални младежки организации, членуващи в състава на КСМП. Той работи в тясно сътрудничество между общинската администрация, младежките организации, участващи в структурата на КСМП и други заинтересовани страни, взимащи решения в младежката политика, координира и подпомага младежките инициативи, заложени в Общинския годишен план за младежта.

ДОКУМЕНТИ:
КОНТАКТИ:

Анелия Маркова
главен експерт
Община Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ 1А
тел.: 0882 89 89 19
e-mail: rabakova@mail.bg

Александър Йорданов
младежки медитор
тел.: 0896 567 957
e-mail: ksmp.pernik@gmail.com

Последни новини раздел Спорт и младежки дейности