Спорт и младежки дейности

Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени и неформални младежки организации и институции работещи със и за младите хора, с равни права и възможности за участие.

КСМП е един от първите създадени консултативни съвети в страната, който и до ден днешен представлява успешна практика на взаимодействие между публичните институции, обществените организации и младежките структури.

Младежкият сектор в община Перник е съставен от разнородни по дейност организации – ученически, студентски, неправителствени, доброволчески, организации, занимаващи се с превенция, здравеопазване, образование, социални дейности, спорт, култура и др. Всички те имат различен профил на дейност, но една обща цел – развитие на капацитета на младите хора в Перник и подобряване на обстановката за развитието и реализацията им.

Членовете на КСМП освен, че активно работят в посока информираност и консултации, касаещи проблемите на младите хора в общината, консултират Кмета при формирането и провеждането на общинската политика за младежта и участват в изготвянето на Общинския годишен план за младежта.

Пряката връзка между институциите и младежките организации, е младежкият медиатор, който се избира сред кръга представители на неправителствените и неформални младежки организации, членуващи в състава на КСМП. Той работи в тясно сътрудничество между общинската администрация, младежките организации, участващи в структурата на КСМП и други заинтересовани страни, взимащи решения в младежката политика, координира и подпомага младежките инициативи, заложени в Общинския годишен план за младежта.

Младежки инициативи, включени в Общинския годишен план за младежта 2022 и финансирани от Община Перник

Общински план за младежта за 2022 г.

Отчет за изпълнението на Общинския годишен план за младежта за 2021 г.

Анелия Маркова

главен експерт

Община Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ 1А

тел.: 0882 89 89 19

e-mail: rabakova@mail.bg

 

Александър Йорданов

младежки медитор

тел.: 0896 567 957

e-mail: ksmp.pernik@gmail.com

Последни новини раздел Спорт и младежки дейности