Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

services_01
services_02

Административни услуги

Административните услуги, които Община Перник извършва, се предоставят от Център за информационно и административно обслужване.

Зелена система

Кадастър

Комплексно административно обслужване

Контрол по строителството

Местни данъци и такси

Нормативни документи

Общинска собственост

Селско стопанство и екология

Търговия, туризъм, транспорт

Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Устройство на територията

Безплатно паркиране за лица с трайни увреждания и Заявление за предоставяне на право на платено паркиране „Служебен абонамент“

Анкетна карта за качеството на административното обслужване

Stay Connected

  Административни услуги

  Административните услуги, които Община Перник извършва, се предоставят от Център за информационно и административно обслужване.

  Център за информационно и административно обслужване

  Адрес: Община Перник, град Перник, пк. 2300, пл. „Свети Иван Рилски“ №1

  Имейл: obshtina@pernik.bg

  Тел. 076/68 42 83

  Факс: 076/60 38 90

  Работно време: От 8:00-17:30 без прекъсване

  Начин на заявяване на услугата:

  Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за информационно и административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
  Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
  Чрез лицензиран пощенски оператор;
  По факс: 076 / 60 38 90
  Начини за получаване на издадения индивидуален административен акт:

  Лично или чрез упълномощено лице в Център за информационно и административно обслужване;
  Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявление декларира че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
  Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  – като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  – като вътрешна куриерска пратка;
  – като международна препоръчана пощенска пратка;
  Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

  Начини на плащане:

  на гише „Каса“ в Център за информационно и административно обслужване;
  по банкова сметка:
  IBAN: BG49CECB97908460879300
  BIC: CECBBGSF
  „Централна Кооперативна Банка“ АД
  С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Център за информационно и административно обслужване;

  Trafic & Parking

  In the coming weeks, assessors will be performing inspections at properties acro the City that have not been inspected or sold in the last seven years.

  Recreation

  In the coming weeks, assessors will be performing inspections at properties acro the City that have not been inspected or sold in the last seven years.

  Government

  In the coming weeks, assessors will be performing inspections at properties acro the City that have not been inspected or sold in the last seven years.

  Education

  In the coming weeks, assessors will be performing inspections at properties acro the City that have not been inspected or sold in the last seven years.