Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Местни данъци и такси

ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

 • ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
 • ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
 • ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
 • ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК
 • ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
 • ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

МЕСТНИ ТАКСИ

 • ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
 • ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 •  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

Срок за издаване – веднага – без такса

 • ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

Срок за издаване

 • Обикновена услуга – 5 дни – 5 лв.
 • Бърза услуга – 3 дни    – 10 лв.
 • Експресна услуга – 3 часа – 15 лв.
 • ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Срок за издаване – 3 дни – без такса

 • ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Срок за издаване

 • Обикновена услуга – 5 дни        – 5 лв.
 • Експресна услуга – 24 часа    – 10 лв.
 • ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

      Срок за издаване – 7 дни  – 5 лв. на страница

 • ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ДАННИ ОТНОСНО ИМУЩЕСТВО НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗЧСИ
 • Обикновена услуга – 7 дни    – 5 лв.
 • Бърза услуга – 5 дни    – 10 лв.
 • ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ДАННИ С КОПИЯ ОТ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВО НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗЧСИ
 • Обикновена услуга – 7 дни    – 10 лв.
 • Бърза услуга – 5 дни    – 15 лв.
 • ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА

Срок за издаване – 3 дни – без такса

 • СЛУЖЕБНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Срок за издаване – 7 дни – без такса

ПРЕФЕРЕНЦИИ

 •  За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление /чл.25, ал.1 от ЗМДТ/
 • За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление /чл.25, ал.2 от ЗМДТ/
 • Освобождават се от данък превозните средства лек автомобил ,

собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто,

с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

 

 • Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно:
 1. кучета на инвалиди
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
 3. кучета, използвани от Българския червен кръст
 4. кастрирани кучета
 5. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект
 6. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

 

 ПЛАЩАНЕ

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  КАКТО СЛЕДВА:

 • НА КАСИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ПРИ ОБЩИНА ПЕРНИК;НА КАСАТА В ДЕЛЕВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПЕРНИК ДО 17,30 ЧАСА;
 • НА КАСАТА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО ИЗТОК;
 • ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СМЕТКА:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

            IBAN BG49 CECB 9790 8460 8793 00

            BIC    CECBBGSF

Вид плащане

Код за вид плащане

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такса за битови отпадъци

44 24 00

Такса за притежаване на куче

44 80 13

Данък придобиване и дарения                                         

44 25 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Патентен данък

44 14 00

Туристически данък

44 28 00

Данък върху таксиметров превоз на пътници

44 14 00

Наказателни постановления

44 65 00

Такса административни услуги

44 80 07

 

ПЛАЩАНEТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНО И ЧРЕЗ:

На сайта на община Перник В пощенските клонове на Български пощи На касите на Easy Pay Online чрез системата на e-Pay iCard АД

Транскарт файнейшъл сървис ЕАД

Портал на НАП

ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ЗАПЛАЩАТ НА

ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ В СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ:

          01 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ                  – I ВНОСКА

          01 ЮЛИ        – 31 ОКТОМВРИ     – II ВНОСКА

ПЛАТИЛИТЕ ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ГОДИШНИЯ ДАНЪК ДО 30 АПРИЛ  ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5 %.

ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК СЕ ЗАПЛАЩА НА

ЧЕТИРИ РАВНИ ВНОСКИ В СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ:

          ДО 31 ЯНУАРИ             –  I ВНОСКА

          ДО 30 АПРИЛ               –  II ВНОСКА

          ДО 31 ЮЛИ                   –  III ВНОСКА

          ДО 31 ОКТОМВРИ      –  IV ВНОСКА

ПЛАТИЛИТЕ ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ГОДИШНИЯ ДАНЪК ДО 31 ЯНУАРИ ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5 %.

С § 26  от Закона за  мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е променен до 30 юни 2020 г. и  срокът, в който през 2020 г.  се прави отстъпка на лицата,  предплатили данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

 С Решение на Общински съвет Перник се удължава  срока за плащане с отстъпка 5 на сто на такса за битовите отпадъци до 30 юни за предплатилите за цялата 2020 година

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от_ ЗМДТ

Данъчна декларация по чл.32  от ЗМДТ – облагане данък наследство

Данъчна декларация по чл 14,ал. 1, 4, 5 и 6 от ЗМДТ

Данъчна декларация  по чл. 27 от ЗМДТ

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ – патентен данък

Данъчна декларация по чл. 61р ал. 5 от ЗМДТ – тур. данък

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Данъчна декларация по член 54 ал. 4 от ЗМДТ – леки и товарни автомобили до 3,5 тона

ДД по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

ДД по чл.54,ал.4 от ЗМДТ  за въздухоплавателно средство

ДД по чл.54,ал.4 от ЗМДТ за плавателно средство

ДД по чл.61х от ЗМДТ за таксиметрова дейност

Декларация по чл.117 от ЗМДТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ТБО според количеството

Декларация по чл. 14, ал. 2. от ЗМДТ

ДЕКЛАРАЦИЯ-ОСВОБОЖДАВАНЕ ТБО

Заявление за закриване на партида по чл.14 от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

Заявление за промяна на обстоятелствата по чл. 54 от ЗМДТ

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК

ИСКАНЕ за заверка на документи по МДТ за чужбина

ИСКАНЕ за издаване на копие от данъчна декларация

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на ползване

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 10,11 от ДОПК

 • 21.06.2024 г. 

 • 19.06.2024 г.

 • 10.06.2024 г. 

 • 28.05.2024 г. 

 • 27.05.2024 г.

 • 23.05.2024 г.

 • 15.05.2024 г.

 • 09.05.2024 г.

 • 26.04.2024 г.

 • 12.04.2024 г.

 • 26.03.2024 г. 

 • 22.03.2024 г.

 • 18.03.2024 г.

 • 15.03.2024 г.

 • 11.03.2024 г.

 • 14.02.2024 г. 

 • 05.02.02024 г. 

 • 02.02.2024 г.

 • 07.12.2023 г. 

  

 • 30.11.2023 г.

 • 27.11.2023 г.

 • 21.11.2023 г.

 • 17.11.2023 г.

 • 15.11.2023 г.

 • 03.11.2023 г.

 • 01.11.2023 г. 

 • 30.10.2023 г.

 • 25.10.2023 г.

 • 18.10.2023 г.

 • 06.10.2023 г.

 • 03.10.2023 г.

 

 • 25.08.2023 г.
 • 03.08.2023 г.

 • 25.07.2023 г.

 • 14.07.2023 г.