ЗАПОВЕД № 139 За провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост