Обява за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.615.17 по кадастралната карта на гр. Перник, местност „Моминица“