Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 44656.14.171 и 44656.14.91 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Люлин, община Перник, местност „Слатина“