Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.525.166 по кадастралната карта на гр. Перник, кв. „Стара чешма“