Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост