Съгласно Закона за обществените поръчки “Профил на купувача” е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Перник

Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача в Община Перник


Публична покана ID 9034229
“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Валентина Терешкова” по предварителна заявка до склада на Възложителя”
Публична покана
Документи за кандидатстване
Протокол


Публична покана ID 9034061
„Проектиране, изграждане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление на територията на Община Перник”
Публична покана
Документи за кандидатстване
Протокол


Публична покана ID 9034041
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 11 “Знаме на мира”
Публична покана
Документи за кандидатстване
Промяна САПИ
Протокол


Публична покана ID 9034033
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№6″Българче”
Офертите се подават на следния адрес: гр.Перник,ул.Минск №9, сградата на ЦДГ №6″Българче”.
Публична покана
Документи за кандидатстване
Промяна САПИ
Протокол


Публична покана ID 9034028
“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №3 „Пролетен цвят”
Публична покана
Документи за кандидатстване
Промяна САПИ
Разяснение
Разяснение
Протокол
Договор


Публична покана ID 9034017
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №4 „Чуден свят”
Публична покана
Документи за кандидатстване
Промяна САПИ
Разяснение
Протокол


Вашият коментар