Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост