Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Документ:Обявление за обществена поръчка (607353)
Възложител:Община Перник
Получен на: 06-06-2014
Преписка:00589-2014-0008 (Отворена)
Процедура:Открита процедура по ЗОП
Име:“Изграждане на улици на територията на Община Перник по пет обособени позиции”
Описание: Изграждане на ул.”Панега” в кв.”Калкас”, гр.Перник, ул. ”Златоград” в кв.”Изток”, гр.Перник, ул.„38” от о.т.221 през о.т.226,225,224,223 до о.т.229 по плана на с.Люлин, Община Перник, ул.„Физкултурна” от о.т.188 през о.т.189 до о.т.214 в гр.Батановци, Община Перник, ул.”Брезовица”, с.Кладница, Община Перник. Строително – монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/07/2014 16:30

Обявление
Решение
Договор 1
Договор 2


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (606150)
Възложител: Община Перник
Получен на: 30-05-2014
Преписка: 00589-2014-0007 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване
Описание: Предмета на настоящата поръчка е «Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване“. І.Описание на дейностите: Предмет на настоящата поръчка е: 1. Извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник. 2. Поддържане чистотата за обществено ползване при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник, в това число снегопочистване. ІІ. Дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Перник” ІІІ. Дейност „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Перник” ІV. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в зимни условия в т.ч. снегопочистване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2014 16:30

Обявление
Решение

Решение №154/12.02.2015г.


Документ: Обявление за обществена поръчка (605073)
Възложител: Община Перник
Получен на: 23-05-2014
Преписка: 00589-2014-0006 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба №5 за техническите паспорти на строежите на 9 броя строежи, съгласно Проект „ В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/5-02/2012/021 “
Описание: Касае се за изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба №5 за техническите паспорти на строежите на 9 броя строежи, съгласно Проект „ В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/5-02/2012/021 “. Сградите, предмет на поръчката са: VІ СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” .,VІІІ ОУ „Кракра Пернишки”, ОДЗ №9 „Калина Малина” централна сграда, ОДЗ №1 „Миньорче”, ЦДГ № 8 „Изворче” , ОДЗ №9 „Калина Малина” – филиал, ЦДГ №15 „Райна Княгиня”, Общински младежки дом и Дентален център
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Протокол 6
Разяснения до участниците
Решение


Документ: Обявление за обществена поръчка (604762)
Възложител: Община Перник
Получен на: 22-05-2014
Преписка: 00589-2014-0005 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Рехабилитация на общински пътища по обособени позиции”
Описание: Предмета на настоящата обществена поръчка е: “Рехабилитация на общински пътища по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1- “Рехабилитация на общински път отклонение от път II -63 за Расник – Радуй”;Обособена позиция № 2- “Рехабилитация на общински път отклонение от път II-63 за Вискяр” Предвидено е отстраняването на разрушения и деформации на асфалтобетонната настилка на пътищата чрез фрезоване на асфалтовата настилка ,машинно и ръчно полагане на асфалтобетонови смеси за преасфалтиране на пътните настилки, ремонт и поддържане на пътните принадлежности и съоръжения и др. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно на пътя, при изпълнението на която ще се извършат определени строително – монтажни и ремонтни дейности.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2014 16:30

Обявление
Решение


Документ: Обявление за обществена поръчка (601861)
Възложител: Община Перник
Получен на: 30-04-2014
Преписка: 00589-2014-0004 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Обследване на енергийна ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ и сертифициране за актуално състояние на потреблението на енергия по реда на чл.17 от ЗЕЕ на 7 броя строежи, съгласно Проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/5-02/2012/021 “
Описание: Касае се за обследване на енергийна ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ и сертифициране за актуално състояние на потреблението на енергия по реда на чл.17 от ЗЕЕ на 7 броя строежи, съгласно Проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/5-02/2012/021 “. Сградите, предмет на поръчката са: VІ СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,VІІІ ОУ „Кракра Пернишки”, ОДЗ №9 „Калина Малина” – централна сграда, ОДЗ №1 „Миньорче”, ЦДГ № 8 „Изворче”, Общински младежки дом и Дентален център.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие

Уведомяваме всички заинтересовани лица че, заседанието по отваряне на ценовите предложения, съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП при провеждане на открита процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Обследване на енергийна ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ и сертифициране за актуално състояние на потреблението на енергия по реда на чл.17 от ЗЕЕ на 7 броя строежи, съгласно Проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/5-02/2012/021″. ще се проведе на 14.07.2014 г. от 11,00 часа в Заседателната зала, ет.1 на Община Перник. Поканени са участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Решение


Вашият коментар