Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Документ:Обявление за обществена поръчка (594644)
Възложител: Община Перник
Получен на:26-03-2014
Преписка:00589-2014-0003 (—)
Процедура:Открита процедура по ЗОП
Име:„Одит на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник”
Описание:Предмет: „Одит на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. Изпълнителят ще изпълни ангажиментите и отговорностите, описани в Техническите спецификации и проекта на Договора за обществена поръчка и неговите приложения от настоящата документация, а именно: 1.Минимално изискван Обхват на процедурните проверки на Одита: 1.1. Проверка на Дейностите по Проекта дали са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление; 1.2.Проверка за Изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява Проекта, дали е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство; 1.3.Проверка на Всички декларирани разходи дали са реални, действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и ПМС №62/2007 и ПМС 249/2007 за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; 1.4.Проверка на Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност дали са налични и валидни; 1.5.Проверка дали напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от Възложителя, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо); 1.6.Проверка дали са Спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; 1.7.Проверка дали Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване; 1.8.Проверка на докладваните нередности; 1.9.Проверка дали Слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин; 1.10.Проверка дали Исканията за средства подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО/МЗ; 1.11.Проверка дали Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред; 1.12.Проверка на Счетоводни системи и осчетоводяванията; 1.13.Проверка за двойно финансиране; 1.14.Проверка на прилаганите Мерки за информация и публичност; 2.ОДИТЕН ДОКЛАД – Минимално изисквано съдържание на Одитния Доклад: 2.1.Обща информация; 2.2.Описание на отговорностите; 2.3.Кратко изложение – Общо описание; 2.4.Одиторско мнение; 2.5.Основа за изпълнение на ангажимента; 2.6.Обхват на проверката; 2.7.Описание на извършената проверка; 2.8.Описание на проверяваните разходи; 2.9.Установени слабости, изводи и препоръки (дават се описание на установената слабост, важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за нейното отстраняване); 2.10.Нередности; 2.11.Друга информация; 2.12.Подпис и печат на Доклада;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/04/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
Разяснение
Заседанието за отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 25.06.2014г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Община Перник.


Документ:Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (593756)
Възложител: Община Перник
Получен на: 21-03-2014
Преписка: 00589-2014-0002 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване.
Описание:Предмета на настоящата поръчка е «Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване“. І.Описание на дейностите: Предмет на настоящата поръчка е: 1. Извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник. 2. Поддържане чистотата за обществено ползване при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник, в това число снегопочистване. ІІ. Дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Перник” ІІІ. Дейност „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Перник” ІV. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в зимни условия в т.ч. снегопочистване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/05/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
Решение за промяна

Процедурата е прекратена
Решение за прекратяване


Документ: Обявление за обществена поръчка (590329)
Възложител: Община Перник
Получен на: 07-03-2014
Преписка: 00589-2014-0001 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ярджиловци, Община Перник”
Описание: “Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ярджиловци, Община Перник”. Дейностите по изпълнение обществената поръчка включват: • Изграждане на главни клонове I, II и III; • Изграждане на второстепенни клонове; • Изграждане на сградни водопроводни отклонения; • Предвижда се изпълнението на строителните работи да се осъществява съгласно техническите спецификации на Възложителя и изготвен от изпълнителя работен план и линеен график.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие


Документ: Обявление за обществена поръчка (571884)
Възложител: Община Перник
Получен на: 27-11-2013
Преписка: 00589-2013-0028 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ” Текущ ремонт, пътно поддържане и зимно поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на гр.Перник”
Описание: ” Текущ ремонт, пътно поддържане и зимно поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на гр.Перник” .Участъците от репуликанската пътна мрежа ,предмет на поръчката в границите на гр.Перник са, както следва: Път I – 6 – 26.800 км от км 74+300 до км 87+700;ПътII – 63 – 4.800 км от км 0+ 000 Хумни дол до км 4+ 800;Път III – 802 – 1.00 км от км 26+ 200 до км 27+ 200; Път III – 1801 – 2.2575 км от км 16+ 007 до км 18+ 264.5 ;Път III- 605- 1.993 км от км 1+010 до км 3+003.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2014 16:30


Вашият коментар