Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (623504)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12-09-2014
Преписка: 00589-2014-0019 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Възстановяване на блок 7 – филиал на 13-то ОУ – гр. Перник, ул. „Младен Стоянов“
Описание: „Възстановяване на блок 7 – филиал на 13-то ОУ – гр.Перник, ул”.Младен Стоянов”– за укрепването на сградата има разработен инвестиционен проект. Частично укрепване с подмяна на компрометирания подов гредоред на партерния етаж със стоманобетонова плоча, вътрешен и външен ремонт – обработка на фуги, ремонт на външна мазилка и покрив.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/10/2014 16:30

Съобщение: На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че заседанието за отваряне на ценовите оферти ще се проведе на 10.11.2014г. в Заседателната зала в Община Перник от 10 часа. Комисията за провеждане на гореописаната открита процедура ще оповести предлаганите цени.
При отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата.

Обявление
Решение
Документация за участие
Разяснение
Разяснения по зададени въпроси
Разяснения по зададени въпроси
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Решение

Договор №141
Ценово предложение
КСС


Документ: Обявление за обществена поръчка (623500)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12-09-2014
Преписка: 00589-2014-0018 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на жилищно и квартално пространство“ УПИ І, кв. 31, кв. „Димова махала“, гр. Перник“
Описание: Обектът предмет на настоящата обществена поръчка е ”Благоустрояване на жилищно и квартално пространство”, намира се в УПИ І, кв.31, кв.”Димова махала”, гр.Перник и представлява жилищно-квартално пространство, в което има изградени жилищни и обществени сгради. Около всички сгради съществуват предпазни тротоари, плочници и места за изграждане на паркинги и площи за озеленяване. Основните видове дейности, които ще бъдат извършени са следните: Подготвителни и земни работи, Пътни и асфалтови работи, Направа на тротоари, Изграждане на детска площадка, Изграждане на подпорни стени и стълбищни площадки, Отводняване, Вертикална сигнализация и маркировка, Други инженерни съоръжения, Ландшафтно оформяне, Временна организация и безопасност на движението – при изпълнение на СМР, Улично осветление.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/10/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
Решение
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5

Съобщение: На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме , че отварянето на ценовите предложения ще се състои на 27.11.2014 г.(четвъртък) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Перник.


Документ: Обявление за обществена поръчка (623411)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12-09-2014
Преписка: 00589-2014-0017 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено “Социални услуги в стол Домашен социален патронаж”към Общинско предприятие ”Общинско обслужване”, гр.Перник”
Описание: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено “Социални услуги в стол Домашен социален патронаж”към Общинско предприятие ”Общинско обслужване”, гр.Перник”.Доставките на хранителните продукти , които ще бъдат извършвани са , както следва: Периодична доставка по заявка на хляб;Периодична доставка по заявка на тестени изделия;Периодична доставка по заявка на месо и месни продукти;Периодични доставки по заявка на мляко и млечни продукти;Периодични доставки по заявка на консерви;Периодична доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци;Периодична доставка по заявка на варива, пакетирани стоки и др.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/10/2014 16:30

Съобщение: Заседанието по отваряне на ценовите предложения ще се проведе на 29.10.2014 г.от 10:00 часа в Заседателната зала – ет.1 на Община Перник.

Обявление
Решение
Документация за участие
Разяснения по зададени въпроси
Разяснение
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение

Договор №33/12.02.2015г.


Документ: Обявление за обществена поръчка (621192)
Възложител: Община Перник
Получен на: 28-08-2014
Преписка: 00589-2014-0015 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Възстановяване на общински сгради на територията на Община Перник по три обособени позиции: 1.Възстановяване сградата на училището в с.Мещица 2.Укрепване сградата на ДКЦ “Втора поликлиника” гр.Перник 3.Възстановяване на сградата на ДКЦ “Трета поликлиника”, гр.Перник
Описание: Възстановяване на общински сгради на територията на Община Перник по три обособени позиции: Об.позиция 1 “Възстановяване сградата на училището в с.Мещица – за укрепването на сградата има разработен инвестиционен проект.Ще се изпълняват фундаменти , рандбалки , колони и греди , нова тухлена зидария и стоманобетонова плоча , подмяна на покривната конструкция, довършителни вътрешни работи. Об.позиция 2: Укрепване сградата на ДКЦ “Втора поликлиника” гр.Перник – за укрепването на сградата има разработен инвестиционен проект.Ще се изпълнява общо укрепване на конструкцията и локално възстановяване на напуканите зидове , нов дървен покрив , довършителни вътрешни работи. Об.позиция 3:Възстановяване сградата на на ДКЦ “Трета поликлиника” гр.Перник – възстановителните дейности на сградата включват покривни , фасадни , вътрешни строително- ремонтни работи и мълниезащита.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.10.2014г. 16:30 ч.

Обявление
Решение
Решение за промяна
Документация за участие
Разяснения по зададени въпроси
Разяснения по зададени въпроси – 2
Разяснения по зададени въпроси – 3
Разяснения по зададени въпроси – 4
Разяснения по зададени въпроси – 5
Разяснения по зададени въпроси – 6
Протокол
протоколи и решение за класиране и определяне на изпълнител

Забележка:Решение за промяна в документацията и удължаване на крайния срок за получаване на оферти!

Съобщение: Заседанието по отваряне на ценовите предложения ще се състои на 31.10.2014г. от 10.00 часа в Заседателна зала 1 ет. Община Перник.

Договор №136
Техническо предложение
Ценово предложение
КСС

Договор №135
Техническо предложениe
Ценово предложение
КСС

Договор №139
Техническо предложение
Ценово предложение
КСС


Документ: Обявление за обществена поръчка (616721)
Възложител: Община Перник
Получен на: 25-07-2014
Преписка: 00589-2014-0014 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на Изпълнител за “Реконструкция на котелното и подмяна на горивната база “ по проект “Прилагане на енергоспестяващи мерки в Специализирана болница за долекуване , продължително лечение и рехабилитация “ ЕООД гр.Перник.
Описание: Избор на Изпълнител за “Реконструкция на котелното и подмяна на горивната база “ по проект “Прилагане на енергоспестяващи мерки в Специализирана болница за долекуване , продължително лечение и рехабилитация “ ЕООД гр.Перник.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/08/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
Доклад от обследване за енергийна ефективност
Решение за прекратяване


Вашият коментар