Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (612699)
Възложител: Община Перник
Получен на: 30-06-2014
Преписка:00589-2014-0011 (—)
Процедура:Открита процедура по ЗОП
Име:„Изготвяне на пред-инвестиционно проучване за системата на градския транспорт и изготвяне на финансов анализ (пълен анализ разходи-ползи или финансов анализ с анализ на риска и чувствителността) на системата на градския транспорт”, проект „ В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/021.
Описание: Дейност 1: Прединвестиционното проучване (накратко ПИП) ще отчита въздействието на всички мерки, предприети на територията на град Перник за управление на транспорта, включително такива, които се изпълняват със средства на бенефициента или частни инвестиции. ПИП ще съдържа достатъчна обосновка за предвидените вид на маршрутите на градския транспорт и инвестиции в инфраструктура, транспортни средства или оборудване, ще разглежда вариантни решения (сценарии) за избора им и ще докаже целесъобразността на избраната опция. Ще бъдат представени прогнозните тенденции по отношение на трафика и търсенето, както и промяната им след изпълнение на планираните инвестиции (включително прогнозни данни за допълнителния брой пътувания в резултат на интервенциите). Ще бъде изготвен транспортен модел, като неговата методология, допусканията и резултатите от него следва да бъдат описани. ПИП следва да съдържа подробен анализ на правната и институционална рамка, в която проектът ще се изпълнява и в която ще бъдат експлоатирани резултатите, както и ще предлага адекватен модел на експлоатация в пълно съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. ПИП ще включва: Критичен анализ и преглед на общинската стратегия в градския транспорт; Възможности и методи за стимулиране на преминаване от използването на лични автомобили към градски транспорт, велосипеди и ходене пеша; Критичен преглед на съществуващия анализ на търсенето, включително прогнозните модели и проучвания на трафика и, ако е необходимо, изготвяне на нов или допълнителен анализ и прогноза по международните стандарти; Потребности от превоз на пътниците и прогнозиране на трафика; Изготвяне на ПИП по междунар. стандарти, като се отчитат и изискванията и указанията на държавата и ЕС; Определяне на техническите варианти – т.е. да се докаже иконом. обоснованост на тези инвестиции, поради което ще е нужно да се посочат и анализират алтернативни технически решения; Изготвяне на мултикритериен анализ и избор на предпочитана алтернатива; Институационен и правен анализ; Анализ на съответствието с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Евр.парламент и на Съвета от 23.10.07 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт; Препоръки за потенциални промени в нормативните наредби в общината, отнасящи се до системата на градския транспорт и оптимизиране на трафика; Екологична оценка на проекта с отчитане на изискванията на национално ниво на ЕС. Да следва съдържанието и структурата на ПИП и финансовия анализ/АРП, изложени в Указания за изготвяне на ПИП за модернизация на градски транспорт (публикувани на страницата на ОПРР – http://www.bgregio.eu/integriran-gradski-transport/polozhitelno-vazdeystvie-ot-оperatsiyata.aspx). Дейност 2: Дейността се състои в изготвяне на: пълен АРП, (включващ икономически анализ, финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска), ако очакваната стойност на разходите на проекта е над 10 000 000 лв.Гореизброените анализи следва да отговарят на изискванията, заложени в следните документи: Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, Методика за изготвяне на АРП (Работен документ 4 на ЕК), за проекти финансирани със средства на ЕС, България – Общи указания за АРП за проекти, подкрепяни от КФ и ЕФРР в периода 2007-2013 г. приети с Решение на МС от 17.06.2009 г., Указания на МФ за изготвяне на АРП в транспортния сектор, Указания за изготвяне на предпроектно проучване за модернизация на градски транспорт (последните публикувани на страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/integriran-gradski-transport/polozhitelno-vazdeystvie-ot-оperatsiyata.aspx) и др. приложими ръководства и указания. При актуализация на горепосочените източници, изпълнителят ще се съобрази с техните последни версии и ще направи необходимите корекции в ПИП, ФА и АРП.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/08/2014 16:30

Обявление
Решение
Документи за участие.
Покана за отваряне на ценови оферти

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Решение 131


Документ: Обявление за обществена поръчка (613269)
Възложител: Община Перник
Получен на: 30-06-2014
Преписка:00589-2014-0013 (—)
Процедура:Открита процедура по ЗОП
Име:“Изготвяне на 16 броя технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, съгласно проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/5-02/2012/021“ по обособени позиции
Описание: Касае се за изготвяне на 16 броя технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, съгласно проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период”,Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/5-02/2012/021“. Услугата за изпълнение на обществената поръчка обхваща изработването на всички работни проекти, както следва: Обособена позиция 1:„Реконструкция, изграждане и благоустрояване на обекти от паркова инфраструктура“ – зони за отдих – 4 обекта Обект 1: Рехабилитация на зона за отдих в ЦГП – английска ливада (Конното) Обект 4: Рехабилитация на Парк „Митко Соколов” – Кв. „Драгановец”, кв. 6 – ІІ етап Обект 5: Благоустрояване на кв. „Тева” – изграждане на зони за социални контакти и отдих, алеи, тротоари и др. Обект 7: Парк на предизвикателствата – алтернативни занимания и забавления за деца и младежи, културни изяви (Войниковец) Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на обекти от транспортната техническа инфраструктура – улична мрежа, мост Обект 2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. „Рудничар” Обект 3: Реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма при ул. Искър /ул. „Струма”/ Обособена позиция 3: Ремонт и реконструкция на сгради с висока обществена значимост Обект 8: Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура – 5 подобекти: 8.1. VІ СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 8.2. VІІІ ОУ „Кракра Пернишки” – кв. Клепало, 8.3. ОДЗ №9 „Калина Малина” – централна сграда, 8.4.ОДЗ №1 „Миньорче”, 8.5. ЦДГ № 8 „Изворче” Обект 9: Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради от образователната инфраструктура -2 подобекта: 9.1 ОДЗ №9 „Калина Малина” – филиал 9.2 ЦДГ №15 „Райна Княгиня” Обект 10: Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на сграда от културната инфраструктура – Общински младежки дом Обект 11: Реконструкция и рехабилитация на сграда от социалната инфраструктура – Дентален център и на прилежащите пространства и изграждане на център от семеен тип на лица с увреждания и център за настаняване на възрастни хора Обособена позиция 4: Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в квартали в две зони на ИПГВР (кв. Варош, кв. Драгановец, кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Байкушева махала, кв. Твърди ливади, кв. Стара тева, кв. Тева, кв. Красно село, кв. Селото, кв. Рено, кв. Монте Карло, кв. Христо Смирненски, кв. Димова махала) – Обект 6
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/08/2014 16:30

Обявление
Решение
Документи за участие
Разяснения по зададени въпроси
Разяснения по зададени въпроси – 2
Покана за отваряне на ценови предложения


Документ: Обявление за обществена поръчка (613037)
Възложител: Община Перник
Получен на: 30-06-2014
Преписка:00589-2014-0012 (—)
Процедура:Открита процедура по ЗОП
Име:„Извършване на независим одит на проект: „Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” по проект “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4.. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/021: „Зелена и достъпна градска среда” по обособени позиции
Описание: „Извършване на независим одит на проект: „Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” по проект “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4.. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/021: „Зелена и достъпна градска среда” по 7 обособени позиции. Офертите на участниците и изпълнението на договорите следва да са съобразени с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, които участие могат да се намерят на адрес www.bgregio.eu. Във връзка с изпълнението на дейностите включени в предмета на обществената поръчка ще се прилагат “Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” и съдържанието на Доклад за фактически констатации със съдържанието на които могат да се запознаят на www.bgregio.eu.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/08/2014 16:30

Решение
Обявление
Документация
Съобщение
Съобщение
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Протокол 6
Решение

Забележка:
Уведомяваме Ви, че заседанието за отваряне на ценовите оферти ще се проведе на 27.10.2014г. в Заседателната зала на Община Перник от 10.00ч.


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (612461)
Възложител: Община Перник
Получен на: 30-06-2014
Преписка:00589-2014-0010 (—)
Процедура:Открита процедура по ЗОП
Име:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация на Обект: „Регионално депо за твърди отпадъци” по Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г.
Описание: Доставка на техническо оборудване за експлоатация на Депото, състояща се в следното: Колесен багер клас 14 т – бр.1 Челен товарач – клас 18 -20 т – бр.1 Булдозер – бр.1 Санитарен компактор – бр.1 Многофункционален товарен автомобил – бр.1
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/07/2014 16:30

Обявление
Решение
Образци
Документация за участие
Въпроси и отговори
Покана


Документ: Обявление за обществена поръчка (611466)
Възложител: Община Перник
Получен на: 27-06-2014
Преписка: 00589-2014-0009 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Обследване на енергийна ефективност общински обекти” по реда на чл.16 от ЗЕЕ и сертифициране за актуално състояние на потреблението на енергия по реда на чл.17 от ЗЕЕ на 12 броя обекти на територията на община Перник
Описание: Извършване на обследвания за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от ЗЕЕ и сертифициране за актуално състояние на потреблението на енергия по реда на чл.17 от ЗЕЕ в общински образователни, културни и социални институции. Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност, вкл. мерки за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
Разяснения по зададени въпроси
Разяснения по зададени въпроси
Покана за отваряне на ценови оферти
Отговори по постъпили въпроси
Договор 48/20.03.2015г.


Вашият коментар