Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (554550)
Възложител: Община Перник
Получен на: 08-08-2013
Преписка: 00589-2013-0019
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1. 4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”,
Краен срок за получаване на оферти – 10/09/2013 16:30

Документация за участие


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (552531)
Възложител: Община Перник
Получен на: 26-07-2013
Преписка: 00589-2013-0015 (…)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, доставка на машини и съоръжения, обучение на персонал и авторски надзор) на ПСОВ в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ – гр. Перник”
Описание: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, доставка на машини и съоръжения, обучение на персонал и авторски надзор) на ПСОВ в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ – гр. Перник” Реконструкция на ПСОВ Площадката на ПСОВ се намира югозападно от гр. Перник (на около 5 км) в землището на гр. Батановци. Теренът има площ от 115 дка и представлява необработваема земя на кота 650 – 654 м. Отстоянието на пречиствателната станция до най-близкият жилищен квартал на гр. Батановци е над 500 м. Разстоянието до р. Струма е 50 м. Площадката е разположена на необходимото разстояние от града, съгласно Норми за проектиране на канализационни системи от 1990 год. Приложение №8 към чл.126 за минимални санитарно-защитени зони при пречиствателни станции за отпадъчни води – табл. 8.1. На терена, определен за площадка на ПСОВ са извършени геодезични заснемания на площадката, направени са необходими за хидроложки и хидравлични изчисления. Определеният изпълнител трябва да извърши работно проектиране. При реконструкцията на ПСОВ са предвидени следните дейности: А. ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА: Преливник на входа – нов Груб чакълозадържател – нов Резервоар (приемна камера) за септични води – нов Сграда решетки — (ремонт и дооборудване) • Груби решетки • Фини решетки Предвиден е ремонт на сградата – покрив, стени, вентилация. Аериран пясъкомаслозадържател – (ремонт) Дебитомер на входа – (нов) Разпределително устройство към ПРУ — (ново) Първични радиални утаители 2 бр. — (ремонт и преоборудване) ПС за Първични утайки. (ремонт и преоборудване) Селектор към биобасейни и ПС за РАУ — (реконструкция и преоборудване на 1бр. ПРУ) Реагентно стопанство за дефосфатизация — (ново) Биобасейни (реконструкция на 4 бр. съществуващи) Въздуходувна сграда (съществуваща — преоборудване) Разпределително устройство към ВРУ. (ново) Вторични радиални утаители (3 бр. нови) Дебитомер на изхода – (нов) UV дезинфекция – (нова) Б. ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ ПС за РАУ и ИАУ (нова) Шахта за плаващи при ВРУ — (нови) Утайкоуплътнител за ИАУ — (нов) Разпределителна и събирателна камера към аеробни стабилизатори (нова) Аеробни стабилизатори (преоборудване на същ. 3бр. ВРУ) Утайкоуплътнител за стабилизирана утайка (нов) Силоз за утайки Обезводняване на утайки с шнекова преса Изсушителни полета. Ремонт и преоборудване на ПС за вътрешни води от площадката на ПСОВ Технологични комуникации на площадката • Площадкови пътища и вертикална планировка • Охранителна ограда Защита от заливане на площадката – След доставка и монтаж на необходимите машини и оборудване изпълнителят ще извърши обучение на персонала. – В рамките на поръчката е предвидено осъществяването на авторски надзор. ВАЖНО ! Участникът следва да изпълни работно проектиране при условия: наличния идеен проект е индикативен, да спазва одобрената технологична схема и параметри на вход и изход на ПСОВ, като при изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните параметри по производствени сгради, отделни съоръжения и елементи на технологичното оборудване. Предметът на поръчката включва и доставката на необходимите материали за реализацията на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/09/2013 16:30

Документация за участие

 Идеен проект ПСОВ гр.Перник-реконструкция:

http://dox.bg/files/dw?a=2d3e648374


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (552527)
Възложител: Община Перник
Получен на: 26-07-2013
Преписка: 00589-2013-0016 (…)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционeн проект и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“
Описание: „Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционeн проект и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“ Обхватът на дейността включва осъществяване на надзор по отношение на: – извършване оценка на съответствието на проект за издаване на разрешение за строеж за обекти: „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата” и “Реконструкция на ПСОВ на град Перник“; – извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна” – упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите – изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба – кадастрално заснемане на обектите
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2013 16:30

Документация за участие


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (550281)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12-07-2013
Преписка: 00589-2013-0012 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на управление на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на управление на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“. С цел ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект, община Перник предвижда ЕУП да бъде подпомагано от външна техническа помощ – консултант, възложена по реда на ЗОП, която да осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/08/2013 17:00

Документация за участие


Вашият коментар