Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (562964)
Възложител: Община Перник
Получен на: 04-10-2013
Преписка: 00589-2013-0027 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Ремонтни дейности на общински сгради по обособени позиции: Об.поз.1 „Саниране на Основно училище с.Ярджиловци” Об.поз.2 „Вътрешен ремонт и подмяна на дограма на кметство кв.”Бела вода” Об.поз.3 „Ремонт покривна хидроизолация на ЦДГ 15, кв.”Ив.Пашов” Об.поз.4 „Възстановителни работи кметство с.Големо Бучино”
Описание: „Ремонтни дейности на общински сгради по обособени позиции: Об.поз.1 „Саниране на Основно училище с.Ярджиловци” Об.поз.2 „Вътрешен ремонт и подмяна на дограма на кметство кв.”Бела вода” Об.поз.3 „Ремонт покривна хидроизолация на ЦДГ 15, кв.”Ив.Пашов” Об.поз.4 „Възстановителни работи кметство с.Големо Бучино”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/11/2013 16:30


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (558163)
Възложител: Община Перник
Получен на: 02-09-2013
Преписка: 00589-2013-0026 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на информация и публичност на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на информация и публичност на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник”За изпълнение на дейност „Информация и публичност” изпълнителят трябва да изпълни както следва: – Организиране на 2 /две/ официални церемонии – първа копка и официално откриване на обекта; – Организиране на 4 /четири/ публични събития във връзка с предоставяне на информация относно постигнатия напредък при изпълнението на проекта, на които ще бъдат поканени както местни, така и национални медии; – Поставяне на 3 /три/ информационни билборда по време на изпълнението на проекта, които до 1 сеstrongдмица след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни обяснителни табели съобразно изискванията, произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006. Билбордовете ще съдържат наименованието на проекта, стойността, информация за европейското и националното съфинансиране, начална и крайна дата на изпълнение. Целта е задължително да бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет. – Монтиране на 1/една/ информационна табела с размери 70 х 50 см до 1 месец след сключване на договора за БФП за проекта в подходящо помещение в сградата на Община Перник, информиращ широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура на територията на Общината. – Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на Община Перник и в национални и местни медии. – Отпечатване на информационни материали (1000 бр. брошури, листовки, информационни бюлетини), разясняващи целите и дейностите на настоящия проект, които да бъдат достъпни за обществото от сградата на Общината; – Поставяне на 50 /петдесет/ бр. информационни стикери върху техника и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на проекта или в резултат на него. – Разработване на промоционален филм, който дава информация за проекта, програмата и характера на приноса на ЕС. Филмът ще предостави още снимки на обекта преди, по време и след реализация на проекта. Предвидените мерки за информация и публичност са изцяло съобразени по вид и количество с определените в Насоките за информация и публичност минимални изисквания.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2013 16:30

Документация за участие

Обявление

Решение

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 05.09.2014г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Община Перник.


Документ: Обявление за обществена поръчка (555402)
Възложител: Община Перник
Получен на: 14-08-2013
Преписка: 00589-2013-0021 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на СМР в рамките на проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”
Описание: Обществената поръчка е част от проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”. Настоящата дейност има пряко отношение към постигането на общата и специфичните цели на проектното предложение Дейността предвижда извършване СМР за основния обект на интервенция. Тази дейност ще бъде извършена и при финансиране на допълнителен обект от подобектите. Очаквани резултати: изградени и възстановени зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, поставени пейки, беседки, възстановени чешми и фонтани, изградени естетически композиции, изградени поливни системи, както и поставено градинско обзавеждане; реконструирани и рехабилитирани пешеходни алеи, тротоари и пешеходни зони, изградени велоалеи, изградени спортни площадки в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно /безплатно/ ползване от жителите на град Перник; въведено енергоспестяващо улично осветление; създадена достъпна архитектурна среда за хората в неравностойно положение.

Срок за получаване на документация:  07/10/2013
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2013 16:30
Отваряне на оферти:  18/10/2013 – 10:00ч.

Документация за участие


Документ:  Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (555400)
Възложител: Община Перник
Получен на: 14-08-2013
Преписка: 00589-2013-0020
Име: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ – гр. Перник” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в гр.Перник в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ – гр. Перник” Обособена позиция 2: Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в кварталите Рудничар и Бела вода на гр.Перник в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ – гр. Перник”
Описание: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ – гр. Перник” Определеният изпълнител трябва да извърши работно проектиране. Разширение и рехабилитация на канализационна мрежа, Реконструкция и рехабилитация на главни канализационни колектори – 3,900 км; Изграждане на нови главни канализационни колектори – 9,110 км; Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 19,723 км; Изграждане на второстепенна канализационна мрежа – 27,587 км; Реконструкция и рехабилитация на сградни канализационни отклонения – 10,850 км (1550 броя); Изграждане на нови сградни канализационни отклонения – 12,789 км (1827 броя); Ревизионни и събирателни шахти, Улични оттоци /Дъждоприемни шахти/, Дъждопреливници. Дюкери. Преминавания с мост – канал. Преминаване под деретата. Седемнадесет са на брой деретата в гр.Перник и едно дере в кв.Бела вода. Зауствания в р.Струма и деретата. Преминаване под ж.п. линии – пресичат на шест места ж.п. линии. Помпена станция. Подколекторен дренаж . Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа. Реконструкция на главни водопроводи– 6,545 км, Второстепенна водопроводна мрежа – 48,542 км; Реконструкция и рехабилитация на сградни водопроводни отклонения – 19,831 км (2833бр.); Всички улични водопроводи от етернитови, стоманени и поцинковани тръби ще се подменят с полиетиленови тръби висока плътност, тип 100, PN 1.0Мра S8/SDR17. За връзките са предвидени съответните фасонни части и арматури. Сградните отклонения ще се изпълнят от PEHD-100 S6.3/SDR13.6 PN1.25MPa с диаметър 32мм или 63мм. Предвиждат се водовземни скоби, тротоарни спирателни кранове и необходимите фасонни части. – В рамките на поръчката е предвидено осъществяването на авторски надзор. Предметът на поръчката включва и доставката на необходимите материали за реализацията на проекта. ВАЖНО! Участникът следва да изпълни работно проектиране при съобразяване с наличния идеен проект, като при изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани окончателните диаметри, дължини и дълбочина на полагане на тръбните участъци, включително необходимите СКО/Сградни канализационни отклонения/ и СВО/ Сградни водопроводни отклонения / по трасето.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/10/2013 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]

Документация за инженеринг ВиК мрежа

Линк за сваляне на одобрен идеен проект:

http://dox.bg/files/dw?a=5470282bfa

Отваряне на ценовите оферти на 25.02.2014г. в Община Перник


Вашият коментар