Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.507.455 и част от  поземлен имот с идентификатор 55871.507.456 по кадастралната карта, попадащи в част от УПИ VІ “За парк” в квартал 197 по плана на гр. Перник, квартал “Тева”