Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатори 55871.514.6287, 55871.514.6450 и  55871.514.7889 по кадастралната карта, попадащи в част от /УПИ/ ІІІ “За озеленяване” и в УПИ, отреден За мебелна къща на ДСО “Търговия на едро” в квартал 66 по плана на гр. Перник, квартал “Изток”