Обявление за одобрен проект на ПУП -ПП за трасе и сервитут на обект: Изместване на участък от газопроводно отклонение за гр. Перник (преносен газопровод) преминаващ през поземлени имоти от землищата на гр. Перник и с. Големо Бучино, община Перник