Инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности с гориво природен газ в ТЕЦ Република“ с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК“ АД