Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.505.494 по кадастралната карта от който е образуван  УПИ ІІ “За озеленяване и спортни дейности” в квартал 215 по плана на гр. Перник-ЦГЧ