Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 55871.250.8 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр Перник, местност “Шевърляк“