Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ по плана на ПНИ на с. Радуй, община Перник, местност „Шамака“