Обявление за дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план застрояване за поземлен имот в с. Вискяр