Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване