Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Перник и подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване