Проект на заповед  за изменение и допълнение на заповед за обявяване на Защитена зона за опазване на дивите птици BG 0000113 “Витоша”.