Обявление за одобрено техническо задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план застрояване в с. Кладница