Обявление за одобрено техническо задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план застрояване на  урегулирани поземлени имоти по регулационния план на гр. Перник, кв. Пригаров район