Обявление за одобрено техническо задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план застрояване на поземлен имот в с. Драгичево