Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на “Градски транспорт – Перник” ЕООД