Отворена е процедурата за кандидатстване „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост