Обявление за изработен ПУП-ПР и ПЗ на УПИ с идентификатор 55871.210.66 в м.”Шевърляк” по регулационния план на гр. Перник кв. “Васил Левски”