Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с дентификатор 44656.57.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Люлин, община Перник, местност „Могила“