Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 63152.5.13 и 63152.5.14 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Рударци, община Перник, местност “Лаката”