Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП- ПР и ПЗ на ПИ 501.82 по ПНИ на с. Драгичево, община Перник, местност „Черешите“