Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за проект на ОУП на община Перник на ПИ с идентификатор 55871.222.54 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник