Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 200 по ПНИ на с. Дивотино, община Перник, местност „Равни рид“