Инвестиционното предложение за изграждане на „Кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек, община Перник, област Перник“ с възложител „ИНМАТ“ ЕООД