Обявление за отменено Решение № 626 от 23.09.2021 г. на Общински съвет-Перник с което е одобрено представеното техническо задание и е дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 05760.3.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри на  с. Боснек, община Перник, местност „Доло“