Обявление за дадено разрешение за изработване ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.29.59 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, кв. „Църква“