ОБЯВА за проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 31174.39.127 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Кладница, местност „Краище“