Инвестиционното предложение за „Изместване на участък от газопроводно отклонение за гр. Перник“, землище на гр. Перник и с. Големо Бучино, община Перник“, с възложител БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД