Обява за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на част от квартали 18 и 21 по плана на гр. Перник, кв. „Радина чешма“