Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 05760.3.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Боснек, община Перник, местност „Доло“