Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в Конкурс за заемане на длъжност гл. експерт (държ. служител),отдел СИ, Община Перник