Обществен достъп до заявление за издаване на ново комплексно разрешително на „ДИО ПЕРНИК” ЕООД, гр. Перник за експлоатация на „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни), включващо Клетка № 1 за опасни отпадъци”.