Заповед №437/11.03.2017г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и чл.8 , ал.2 ,3 и 4 , чл.37, чл.89, ал.2 във връзка с чл.90 от ИК